प्रदर्शनीहरू

२०२१

२०२१-अन्तर्राष्ट्रिय-५
२०२१-अन्तर्राष्ट्रिय-४
२०२१-अन्तर्राष्ट्रिय-१
2021-अन्तर्राष्ट्रिय-6
२०२१-अन्तर्राष्ट्रिय-३
२०२१-अन्तर्राष्ट्रिय-२

२०२०

२०२०-फुजेन-फेयर-३
२०२०-गुजेन-फेयर-१
2020-guzhen-fair-2
२०२०-अन्तर्राष्ट्रिय-१
2020-अन्तर्राष्ट्रिय-2
2020-अन्तर्राष्ट्रिय-3
२०२०-गुजेन-मेला-४
2020-अन्तर्राष्ट्रिय-4

२०१९

2019-guzhen-fair-2
2019-guzhen-fair-3
2019-guzhen-fair-4
2019-HK-fair-2
2019-HK-fair-3
2019-HK-fair-4
2019-अन्तर्राष्ट्रिय-1
2019-अन्तर्राष्ट्रिय-2

2018

2018-अन्तर्राष्ट्रिय-1
2018-अन्तर्राष्ट्रिय-3
2018-अन्तर्राष्ट्रिय-5
2018-अन्तर्राष्ट्रिय-6
2018-guzhen-fair-2
2018-guzhen-fair-1